Email configuration

邮件配置

这里可以配置邮件,告警信息会通过配置的邮箱发送给用户

a. 点击 Settings 选择 邮件配置

1

b. 点击 编辑 ,修改配置内容后点击 保存

results matching ""

    No results matching ""